Elektronický podpis

Elektronický podpis je súbor kryptografických znakov, ktorými sa šifruje elektronicky odosielaný dokument. Úlohou elektronického podpisu je zabezpečiť nemennosť obsahu odosielaného dokumentu a verifikovať jeho autora. V praxi rozoznávame dva druhy elektronických podpisov. Komerčný elektronický podpis je postačujúci pri výmene dokumentov medzi firmami navzájom a dá sa prirovnať k obyčajnému podpisu. Zaručený elektronický podpis slúži na komunikáciu medzi firmami a štátom a je rovnocenný úradne overenému podpisu.

Výhody použitia elektronického podpisu

Elektronická výmena dokumentov spojená s využitím elektronického podpisu a zaručeného elektronického podpisu prináša nasledovné výhody:

 • ochrana a bezpečné doručovanie
 • úspora nákladov
 • rýchlosť
 • komfortnosť a adresnosť

Elektronický podpis

Naša spoločnosť vydáva certifikáty pre zaručený elektronický podpis na počkanie

Rastúce nároky na rýchlosť a efektivitu vzájomnej výmeny dokumentov spôsobujú  upúšťanie od papierovej komunikácie prechod ku komunikácii elektronickej. Faktúry, cenové ponuky, výplatné pásky a ďalšie firemné dokumenty už nie je potrebné tlačiť, baliť a nosiť na poštu. Stačí ich odoslať mailom. Pri mailovej komunikácii je však nutné zabezpečiť nemennosť obsahu odosielaného dokumentu a verifikovať jeho autora. Obe uvedené funkcie zabezpečuje komerčný elektronický podpis.

Spoločnosť LLARIK, s.r.o. pripravila pre svojich klientov možnosť bezplatného vytvorenia si vlastného certifikátu pre podpisovanie elektronicky odosielaných dokumentov na stránke http://epodpis.llarik.sk.

Využitie komerčného elektronického podpisu

V mnohých firmách sa ešte stále pracuje starým spôsobom. Faktúry, zmluvy, cenové ponuky, výplatné pásky..., všetko sa tlačí, balí, nosí na poštu, zakladá do archívu. Stojí to čas, peniaze, zbytočne to vyťažuje zamestnancov. Približný náklad na papierovú distribúciu jednej faktúry je:

 • pri využití doporučeného spôsobu odosielania - 1,50 eur
 • pri obyčajnom spôsobe odosielania - 0,85 eur
 • pri odovzdaní faktúry spolu s tovarom klientovi - 0,20 eur

Elektronické odosielanie dokumentov je pri tom prakticky zadarmo. Na jeho korektné používanie si stačí vybaviť certifikát pre komerčný elektronický podpis. Cena jednoročného certifikátu je 20 eur vrátane DPH. Úspora sa dá ľahko vypočítať.

Dokumenty potrebné pre vydanie certifikátu

Certifikát pre fyzickú osobu:

 • občiansky preukaz + ďalší doklad totožnosti (preukaz poistenca, vodičské oprávnenie, pas, povolenie k pobytu...)

Certifikát pre fyzickú osobu – zamestnanca:

 • občiansky preukaz + ďalší doklad totožnosti (preukaz poistenca, vodičské oprávnenie, pas, povolenie k pobytu...)
 • úradne overená kópia výpisu z ORSR alebo ŽRSR nie staršia ako tri mesiace
 • súhlas štatutára s vydaním certifikátu pre zamestnanca (formát DOCX, formát PDF)

Certifikát pre právnickú osobu:

 • občiansky preukaz + ďalší doklad totožnosti (preukaz poistenca, vodičské oprávnenie, pas, povolenie k pobytu...)
 • pre vydanie certifikátu je nevyhnutná prítomnosť štatutárneho zástupcu
 • úradne overená kópia výpisu z ORSR alebo ŽRSR nie staršia ako tri mesiace

Spoločnosť LLARIK, s. r. o., v postavení registračnej autority, zabezpečuje vydávanie certifikátov pre zaručený elektronický podpis. Certifikáty sa vydávajú v mene certifikačnej autority CA Disig (registračné číslo NBÚ CA-409/2006, NBÚ ACA-307/2007). Naša spoločnosť bola vyhodnotená CA Disig ako najúspešnejšia registračná autorita za rok 2011.

Využitie zaručeného elektronického podpisu

Zaručený elektronický podpis sa používa najmä pri elektronickej komunikácii so štátnymi inštitúciami. Podania podpísané zaručeným elektronickým podpisom už nie je nutné následne doručovať v papierovej forme. Šetrí sa tým čas, peniaze, znižujú sa neproduktívne výkony zamestnancov. Výhody elektronických podaní sa dajú využiť pri komunikácii s nasledovnými inštitúciami:

V prípade, že subjekt využije elektronickú formu komunikácie pri spoplatnených podaniach, je sadzba poplatku 50 % z pevnej sumy ustanovenej v sadzobníku jednotlivých inštitúcií. Napríklad súdny poplatok za elektronický  návrh na zápis spoločnosti s ručením obmedzeným do OR SR je namiesto 331,50 eur  iba 165,50 eur. Pri elektronickej žiadosti o vydanie živnostenského oprávnenia na prevádzkovanie voľných živností sa dokonca neplatí nič.

Dokumenty potrebné pre vydanie certifikátu

Certifikát pre fyzickú osobu:

 • občiansky preukaz + ďalší doklad totožnosti (preukaz poistenca, vodičské oprávnenie, pas, povolenie k pobytu...)

Balíček Komerčný elektronický podpis
Obsah Cena s DPH
Certifikát pre elektronický podpis
Platnosť 1 rok 20,00 €

Kvalifikovaný certifikát pre ZEP
Obsah Cena s DPH
Kvalifikovaný certifikát pre ZEP
Platnosť 1 rok 26,00 €
Platnosť 2 roky 52,00 €
Platnosť 3 roky 78,00 €

Cenník je určený pre klientov, ktorí už majú zakúpené bezpečné zariadenie.

Balíček Basic ZEP
Obsah Cena s DPH
Kvalifikovaný certifikát pre ZEP
Dodanie zariadenia USB Shell Token v2
Inštrukcie k inštalácii
Platnosť 1 rok 96,00 €
Platnosť 2 roky 122,00 €
Platnosť 3 roky 148,00 €

Zakúpenie balíčku Basic ZEP umožňuje užívateľovi elektronickú komunikáciu s daňovým úradom a colnou správou.

Balíček Profi ZEP
Obsah Cena s DPH
Kvalifikovaný certifikát pre ZEP
Dodanie zariadenia USB Shell Token v2
Dodanie aplikácie QSign Premium 5
Inštrukcie k inštalácii
Platnosť 1 rok 190,80 €
Platnosť 2 roky 216,80 €
Platnosť 3 roky 242,80 €

Zakúpenie balíčku Profi ZEP umožňuje užívateľovi elektronickú komunikáciu s obchodným registrom, živnostenským registrom, katastrom nehnuteľností, súdmi a inými inštitúciami.

Aplikácia QSign
Obsah Cena s DPH
QSign Premium 5 (neobmedzená) 94,80 €

Výhody elektronického podpisu a zaručeného elektronického podpisu

Výhody výmeny dokumentov elektronickou formou sú jednoznačné a dajú sa zhrnúť do nasledovných bodov:

 • ochrana pred únikom dôverných informácií
 • bezpečné doručovanie dôverných informácií elektronickou poštou prostredníctvom šifrovaných mailových správ
 • zníženie nákladov pri nahradení papierovej komunikácie elektronickou (náklady na papier, tlač, poštovné, balné, manipuláciu…)
 • úspora času pri elektronickej komunikácii
 • adresnosť a komfortnosť
 • úspora správnych poplatkov pri elektronických podaniach na kataster, živnostenský register  a obchodný register. Elektronická žiadosť o vydanie oprávnenia na prevádzkovanie voľnej živnosti je zdarma, poplatok za elektronickú žiadosť na vydanie oprávnenia na prevádzkovanie viazanej živnosti sa platí v polovičnej výške. Akékoľvek podanie, realizované elektronicky na kataster alebo obchodný register je spoplatňované 50% sadzbou z oficiálneho cenníka poplatkov

Kontaktné miesta, kde Vám budú poskytnuté služby spojené s vydaním elektronického podpisu:

RA LLARIK, s.r.o.
Pažitná 1017/37
926 01 Sereď
tel. číslo: 031/321 20 00

RA LLARIK, s.r.o.
prevádzka Bratislava
H. Meličkovej 19
Bratislava
kontaktná osoba: Ing. Darina Jurásková
tel. číslo: 0905 144 552

Ak máte ďalšie otázky, zavolajte na 031/321 20 00, píšte email na llarik@llarik.sk.

Mám záujem o vydanie certifikátu

Kto Je
LLARIK?
Google+

Kontakt

Pažitná 1017/37
926 01, Sereď, Slovakia
tel. : +421 31/32 12 000
llarik@llarik.sk


Zväčšiť mapu

© 2012-2018 LLARIK, s. r. o. Všetky práva vyhradené. Design by KREA.

Mapa stránok