Informačný systém EIB LLARIK

Informačný systém EIB LLARIK je určený pre spoločnosti, ktoré potrebujú optimalizovať a zefektívniť svoj obchod a riadenie. Skladá sa z aplikácií, modulov a systémových úloh. Pokrýva všetky potreby ekonomiky, obchodu a riadenia výrobných, obchodných, logistických a servisných organizácií. Je samozrejmosťou, že ho pre každého klienta dotvoríme podľa jeho individuálnych potrieb.

Výhody EIB LLARIK

Systém spracováva všetky informácie v on-line režime. Prístupy jednotlivých užívateľov sú prideľované na základe oprávnení, ktoré definujú hierarchiu firmy. EIB LLARIK je ideálny na automatizované spracovanie veľkého objemu údajov v reálnom čase. Systém je komfortný a ľahko pochopiteľný. Umožňuje  prepojenie s elektronickým obchodom.

 • optimalizuje rozhodovacie procesy
 • spracováva všetky informácie on-line
 • riadi prístupy cez oprávnenia
 • zefektívňuje obchod a riadenie
 • je legislatívne aktuálny

Informačné systémy

Informačný systém EIB LLARIK pozostáva z aplikácií, modulov a systémových úloh

Aplikácie tvoria jadro systému. Sú základnými produktmi nevyhnutnými pre ekonomiku a riadenie spoločnosti:

Skladové hospodárstvo

Aplikácia Skladové hospodárstvo umožňuje:

 • on-line prepojenie jednotlivých skladov a prevádzok klienta
 • prehľad stavu zásob a pohybu tovaru v reálnom čase, možnosť pracovať s čiarovým kódom
 • evidenciu rezervácií a zápožičiek
 • využívanie objednávkového systému s prepojením na e-shop
 • využívanie zákazkového systému
 • manažovanie obchodu formou rabatov, rôznych cenových hladín a bonusov
 • spracovanie komisného predaja
 • spracovanie logistiky rozvozu tovaru
 • využívanie reklamačného systému
 • evidenciu kompletných informácií o obchodných partneroch, dodávateľoch aj odberateľoch v ekonomickej rovine (evidencia objednávok, faktúr, výdajok alebo príjemiek, saldo, rezervácie)
 • definíciu rabatov, zmluvných cien, množstevných zliav...
Podvojné účtovníctvo

Aplikácia Podvojné účtovníctvo umožňuje:

 • účtovanie dokladov (faktúry, pokladne, banky) dávkovým spôsobom
 • definovanie účtov pri nahrávaní dokladov do systému prostredníctvom priradených kódov
 • modifikáciu rozpracovaných účtovných zápisov
 • generovanie výstupov nevyhnutných pre riadenie firmy v členení podľa analytickej evidencie, strediska, partnera, zákazky...
 • automatické odosielanie upomienok
 • automatické párovanie saldokonta, spracovanie štatistík, cash flow
 • automatické spracovanie daňových tlačív - DPH, súhrnný výkaz, intrastat, daňové priznanie k dani z príjmu, súvaha, výkaz ziskov a strát
Finančné účtovníctvo

Aplikácia Finančné účtovníctvo umožňuje:

 • evidenciu prvotných dokladov (dodávateľské faktúry, odberateľské faktúry, pokladne, banky)
 • farebné rozlíšenie stavu dokladu – zaúčtovaný/nezaúčtovaný
 • farebné rozlíšenie stavu faktúry – zaplatená/nezaplatená/preplatená
 • evidenciu JCD
 • automatické generovanie paušálnych faktúr
 • spracovanie splátkových kalendárov
 • spracovanie podkladov pre provízie
 • evidenciu záloh
 • kurzový lístok aj s jeho automatickou modifikáciou
 • generovanie výstupných zostáv (zápočty, očakávané platby, plnenie finančného plánu, sledovanie obratov podľa rôznych kritérií...)
 • evidenciu filiálok obchodných partnerov, ich poštových adries...
 • rozdelenie partnerov do skupín
 • kontrolu prekročenia credit-limitu a neuhradených faktúr, faktúr po termíne splatnosti
 • štatistiku platobnej disciplíny odberateľov
 • evidenciu pracovníkov firmy
 • prehľad dokladov vystavených na daného partnera
Personalistika a mzdy

Aplikácia Personalistika a mzdy umožňuje:

 • spracovanie personálnych údajov o zamestnancoch spoločnosti
 • evidenciu dochádzky
 • výpočet miezd s automatickým prevedením spracovaných údajov do účtovníctva
 • generovanie zostáv pre poisťovne a finančnú správu
 • spracovanie ročného zúčtovania dane z príjmu
 • automatické generovanie príkazu na úhradu miezd, odvodov a dane z príjmu
 • generovanie ostatných zostáv vznikajúcich pri spracovaní miezd (tvorba sociálneho fondu, mzdové listy, evidenčné listy dôchodkového zabezpečenia, pracovné zmluvy, rozviazanie pracovného pomeru...)
 • spracovanie štatistík
Investičný majetok

Aplikácia Investičný majetok umožňuje:

 • evidenciu a spracovanie údajov o investičnom majetku (nadobúdacia hodnota, odpisová skupina, lokalizácia majetku, zodpovedná osoba, dátumy zaradenia a vyradenia, dátum a výška technického zhodnotenia investičného majetku)
 • evidenciu údajov o majetku zaradenom v operatívnej evidencii
 • výpočet účtovných a daňových odpisov jednotlivého majetku
 • automatický prenos údajov o odpisoch do účtovníctva
 • tlač výstupných zostáv pre zaradenie, vyradenie majetku a jeho inventarizáciu
Elektronický obchod

Aplikácia Elektronický obchod umožňuje :

 • prepojenie e-shopu so skladovým hospodárstvom
 • zobrazenie údajov o tovare (zásoby, ceny, ...) v reálnom čase
 • automatickú evidenciu objednávok z e-shopu v informačnom systéme
 • spracovanie reklamácií a servisných objednávok
 • prácu s bonusmi, zľavami, akciami...
 • zobrazenie v požadovaných jazykových mutáciách
 • doplnenie funkcionality podľa konkrétnych požiadaviek klienta

Moduly sú podpornými produktmi, zvyšujúcimi komfort práce so systémom:

Elektronická sekretárka

Modul Elektronická sekretárka umožňuje:

 • evidenciu došlej a odoslanej pošty aj s prílohami originálnych dokladov formou skenu
 • evidenciu telefonátov
 • evidenciu požiadaviek obchodných partnerov
 • vyhľadávanie podľa partnera, dátumu...
 • spracovanie pošty definovaním prístupov pre jednotlivých zamestnancov
 • evidenciu nákupu a spotreby poštových cenín
Elektronický archív

Modul Elektronický archív umožňuje:

 • prikladanie naskenovaných originálov prvotných dokladov (dodávateľské faktúry, pokladničné doklady, dodacie listy, reklamačné protokoly...) do interného informačného systému spoločnosti
 • zefektívnenie logistiky obehu dokladov (doklady sa sústreďujú na jednom mieste v spoločnosti a prístup k dokladom je na základe zadefinovaných oprávnení)
 • zrýchlenie vyhľadávania (originály dokladov sa dajú prezerať cez klávesové skratky, netreba ich prácne vyhľadávať v archíve)
 • zníženie priestorových nárokov na archív
 • odstránenie problému s nečitateľnosťou starých dokladov (týka sa najmä dokladov z ERP)
Mobilný skladník

Modul Mobilný skladník umožňuje:

 • potvrdzovanie príjmu a výdaja tovaru zo skladu cez PDA skener
 • kontrolu stavu tovarov na skladoch prostredníctvom PDA skenera
 • úpravu čiarových kódov tovarov
 • kontrolu umiestnenia tovaru na sklade
 • spracovanie inventúry zásob prostredníctvom PDA skenera
 • realizáciu predaja on-line spracovaním objednávky cez PDA skener
Workflow

Modul Workflow umožňuje:

 • evidenciu požiadaviek na vykonanie prác
 • plánovanie a optimalizáciu výkonu prác
 • evidenciu vykonaných prác
 • mailing informácií o vykonaných prácach zákazníkom
 • štatistiky vykonaných prác
 • zoznam telefonátov, odkazov, požiadaviek, návštev...
Business intelligence

Modul Business intelligence umožňuje:

 • komplexnú analýzu predaja a nákupu
 • definovanie plánov predaja v závislosti od viacerých kritérií
 • vyhodnocovanie ziskovosti jednotlivých produktov
 • sledovanie predaja podľa regiónov, výkonnosti obchodníkov, plnenia nastavených plánov
 • medziročné porovnanie predaja podľa rôzne nastavených filtrov
 • výstupy systému majú podobu grafov, grafických máp a číselných zostáv
 • umožňuje aktívnu prácu s mapami (zadávanie filtrov podľa oblastí)
 • výstupy možno členiť podľa rôznych časových rád (dni, týždne, mesiace...)
Finstat sledovanie rizikovosti obchodných partnerov

Modul Finstat zabezpečuje:

 • automatickú funkciu sledovania rizikovosti obchodných partnerov bez nutnosti zásahu užívateľa
 • aktualizáciu údajov (adresa, IČ DPH, IČO....)
 • informáciu o platobnej schopnosti partnera (konkurz, likvidácia, reštrukturalizácia, dlh voči poisťovniam...)
 • zistenie finančnej kondície Vašich obchodných partnerov (obraty, zisky, návratnosť aktív...)
Návrh dodávateľskej objednávky

Pomáha v reálnom čase nákupcom identifikovať najpredávanejšie komodity, oddeleniam marketingu plánovať predajné kampane, konateľom identifikovať ležiaky na sklade a najpredávanejšie produkty.

Čo umožňuje:

 • Automaticky natipovať a následne vytvoriť objednávku pre jedného/viacerých dodávateľov podľa sortimentu dodávaných tovarov
 • Plánovať na zadaný počet dní potrebné množstvá na sklade od jednotlivých dodávateľov na základe údajov z predchádzajúceho predaja. Napr. vytvoriť vopred skladovú zásobu na 60 dní na základe analýzy predajnosti tovarov alebo zisku
 • Analyzovať stav skladov a tovarových položiek. Analýzou skladov a jednotlivých tovarových položiek viete presne zistiť – sezónnosť tovaru a tzv. ležiaky na sklade, obrátkovosť tovaru, porovnanie nákupných a predajných cien, informáciu o zisku, marži, prirážke a stratách
 • TOPovať najpredávanejší tovar prostredníctvom funkcie TOP100 – TOP1000 automaticky systém upozorní pri zadaní TOP100 na prvých 100 najpredávanejších tovarových položiek a zároveň automaticky vytvorí návrh objednávky, ktorý je možné meniť
 • Identifikovať ZISK alebo STRATU a zoradiť tovarové položky od najziskovejších po stratové
 • Vopred informovať o finančnom zaťažení spoločnosti pri objednaní navrhnutého sortimentu tovarov na základe informácií o nákupných cenách
 • Exportovať vyfiltrované údaje napr. do Excelu a tam vytvárať marketingové grafy

Systémové úlohy na základe nastavenia automaticky spracovávajú zadefinované údaje, resp. vykonávajú určité operácie mimo prevádzkovej doby užívateľa. Aktuálne máme v ponuke 78 systémových úloh a každým dňom pribúdajú nové. Vybrali sme pre Vás niekoľko najpoužívanejších:

Odosielanie e-mailových správ

Zabezpečuje automatické odosielanie e- mailových správ s triedením podľa typu správy a typu prijímateľa (newslettre, faktúry, upomienky, výplatné pásky...).

Kurzový lístok ECB

Zabezpečuje automatickú aktualizáciu kurzového lístka bez nutnosti zásahu užívateľa.

Obrátka tovaru v dňoch

Aktualizuje údaje o predajnosti tovarov podľa zadaných kritérií pre ďalšie riadiace a logistické procesy (objednávanie tovaru, výpredaje, štatistiky...).

Odberateľské objednávky po termíne dodania

Vygeneruje tlačovú zostavu obsahujúcu zoznam nevybavených odberateľských objednávok, ktoré prekročili termín dodania. Táto zostava je automaticky zasielaná e-mailom určeným pracovníkom.

Nepotvrdené termíny od dodávateľa

Spracuje zoznam nevybavených dodávateľských objednávok, na ktorých nie je nastavený termín dodania. Zostavu automaticky zašle
na e-mailové adresy oprávnených pracovníkov.

Neuhradené odberateľské faktúry

V pravidelných intervaloch generuje zoznam neuhradených odberateľských faktúr a vytvorenú zostavu automaticky zasiela oprávneným pracovníkom.

Odberateľské objednávky staršie ako X dní

Vytvorí tlačovú zostavu so zoznamom nevybavených odberateľských objednávok, ktorých dátum vystavenia je starší ako prednastavený počet dní. Zostavu následne zašle na zadané e-mailové adresy.

Ležiaky na sklade staršie ako X dní

Vygeneruje tlačovú zostavu s tovarom, ktorého dátum posledného výdaja je starší ako nadefinovaný počet dní. Zostava je automaticky doručená oprávneným pracovníkom.

Vytvorenie zberných odberateľských faktúr

Automaticky vygeneruje faktúru na vydaný tovar v určených časových intervaloch.

Odberateľské rezervácie po expirácii

Vytvorí tlačovú zostavu, v ktorej je zoznam odberateľských objednávok s tovarom rezervovaným dlhšie ako je nastavený počet dní. Zostavu zašle e-mailom zadaným pracovníkom.

Odrezervovanie odberateľských objednávok

Automaticky odrezervuje tovar zo všetkých odberateľských objednávok, na ktorých vypršala prednastavená lehota na prevzatie rezervovaného tovaru.

Rezervácie, e-mailové informácie

Automaticky zašle odberateľom informáciu o rezervovaní/zrušení rezervácie objednaného tovaru.

SMS notifikácia

Zabezpečuje automatické odosielanie rôznych typov SMS (správy o vybavení objednávky, pohybe tovaru, upomienky...) prednastaveným klientom.


Kto Je
LLARIK?
Google+

Kontakt

Pažitná 1017/37
926 01, Sereď, Slovakia
tel. : +421 31/32 12 000
llarik@llarik.sk


Zväčšiť mapu

© 2012-2020 LLARIK, s. r. o. Všetky práva vyhradené. Design by KREA.

Mapa stránok