Informačný systém EIB LLARIK

Informačný systém EIB LLARIK je určený pre spoločnosti, ktoré potrebujú optimalizovať a zefektívniť svoj obchod a riadenie. Skladá sa z aplikácií, modulov a systémových úloh. Pokrýva všetky potreby ekonomiky, obchodu a riadenia výrobných, obchodných, logistických a servisných organizácií. Je samozrejmosťou, že ho pre každého klienta dotvoríme podľa jeho individuálnych potrieb.

Výhody EIB LLARIK

Systém spracováva všetky informácie v on-line režime. Prístupy jednotlivých užívateľov sú prideľované na základe oprávnení, ktoré definujú hierarchiu firmy. EIB LLARIK je ideálny na automatizované spracovanie veľkého objemu údajov v reálnom čase. Systém je komfortný a ľahko pochopiteľný. Umožňuje  prepojenie s elektronickým obchodom.

 • optimalizuje rozhodovacie procesy
 • spracováva všetky informácie on-line
 • riadi prístupy cez oprávnenia
 • zefektívňuje obchod a riadenie
 • je legislatívne aktuálny

Informačné systémy

Informačný systém EIB LLARIK pozostáva z aplikácií, modulov a systémových úloh

Aplikácie tvoria jadro systému. Sú základnými produktmi nevyhnutnými pre ekonomiku a riadenie spoločnosti:

Skladové hospodárstvo

Aplikácia Skladové hospodárstvo umožňuje:

 • on-line prepojenie jednotlivých skladov a prevádzok klienta
 • prehľad stavu zásob a pohybu tovaru v reálnom čase
 • optimalizáciu skladových zásob pomocou dodávateľských objednávok
 • prácu so sezónnosťou a obrátkovosťou tovaru
 • prácu s čiarovým kódom a skladovými pozíciami
 • evidenciu šarží a expirácií
 • evidenciu rezervácií a zápožičiek
 • využívanie objednávkového systému s prepojením na e-shop
 • využívanie zákazkového systému
 • manažovanie obchodu formou rabatov, rôznych cenových hladín a bonusov
 • spracovanie komisného predaja
 • spracovanie logistiky rozvozu tovaru
 • využívanie reklamačného systému
 • evidenciu kompletných informácií o obchodných partneroch, dodávateľoch aj odberateľoch v ekonomickej rovine (evidencia objednávok, faktúr, výdajok alebo príjemiek, saldo, rezervácie)
 • definíciu rabatov, zmluvných cien, množstevných zliav...
Podvojné účtovníctvo

Aplikácia Podvojné účtovníctvo umožňuje:

 • účtovanie dokladov (faktúry, pokladne, banky) dávkovým spôsobom
 • definovanie účtov pri nahrávaní dokladov do systému prostredníctvom priradených kódov
 • modifikáciu rozpracovaných účtovných zápisov
 • generovanie výstupov nevyhnutných pre riadenie firmy v členení podľa analytickej evidencie, strediska, partnera, zákazky...
 • automatické odosielanie upomienok
 • automatické párovanie saldokonta, spracovanie štatistík, cash flow
 • automatické spracovanie daňových tlačív - DPH, súhrnný výkaz, intrastat, daňové priznanie k dani z príjmu, súvaha, výkaz ziskov a strát
Finančné účtovníctvo

Aplikácia Finančné účtovníctvo umožňuje:

 • evidenciu prvotných dokladov (dodávateľské faktúry, odberateľské faktúry, pokladne, banky)
 • farebné rozlíšenie stavu dokladu – zaúčtovaný/nezaúčtovaný
 • farebné rozlíšenie stavu faktúry – zaplatená/nezaplatená/preplatená
 • evidenciu JCD
 • automatické generovanie paušálnych faktúr
 • spracovanie splátkových kalendárov
 • spracovanie podkladov pre provízie
 • evidenciu záloh
 • kurzový lístok aj s jeho automatickou modifikáciou
 • generovanie výstupných zostáv (zápočty, očakávané platby, plnenie finančného plánu, sledovanie obratov podľa rôznych kritérií...)
 • evidenciu filiálok obchodných partnerov, ich poštových adries...
 • rozdelenie partnerov do skupín
 • kontrolu prekročenia credit-limitu a neuhradených faktúr, faktúr po termíne splatnosti
 • štatistiku platobnej disciplíny odberateľov
 • evidenciu pracovníkov firmy
 • prehľad dokladov vystavených na daného partnera
Eshop

Aplikácia Eshop umožňuje:

 • prepojenie e-shopu so skladovým hospodárstvom
 • zobrazenie údajov o tovare (zásoby, ceny, ...) v reálnom čase
 • automatickú evidenciu objednávok z e-shopu v informačnom systéme
 • spracovanie reklamácií a servisných objednávok
 • prácu s bonusmi, zľavami, akciami...
 • zobrazenie v požadovaných jazykových mutáciách
 • doplnenie funkcionality podľa konkrétnych požiadaviek klienta
 • prepojenie na cenové porovnávače
 • implementáciu vyhľadávacieho stroja

Moduly sú podpornými produktmi, zvyšujúcimi komfort práce so systémom:

Elektronická sekretárka

Modul Elektronická sekretárka umožňuje:

 • evidenciu došlej a odoslanej pošty aj s prílohami originálnych dokladov formou skenu
 • evidenciu telefonátov
 • evidenciu požiadaviek obchodných partnerov
 • vyhľadávanie podľa partnera, dátumu...
 • spracovanie pošty definovaním prístupov pre jednotlivých zamestnancov
 • evidenciu nákupu a spotreby poštových cenín
Elektronický archív

Modul Elektronický archív umožňuje:

 • prikladanie naskenovaných originálov prvotných dokladov (dodávateľské faktúry, pokladničné doklady, dodacie listy, reklamačné protokoly...) do interného informačného systému spoločnosti
 • zefektívnenie logistiky obehu dokladov (doklady sa sústreďujú na jednom mieste v spoločnosti a prístup k dokladom je na základe zadefinovaných oprávnení)
 • zrýchlenie vyhľadávania (originály dokladov sa dajú prezerať cez klávesové skratky, netreba ich prácne vyhľadávať v archíve)
 • zníženie priestorových nárokov na archív
 • odstránenie problému s nečitateľnosťou starých dokladov (týka sa najmä dokladov z ERP)
Mobilný skladník

Modul Mobilný skladník umožňuje:

 • potvrdzovanie príjmu a výdaja tovaru zo skladu cez PDA skener
 • kontrolu stavu tovarov na skladoch prostredníctvom PDA skenera
 • generovanie čiarových kódov tovarov
 • kontrolu umiestnenia tovaru na sklade
 • spracovanie inventúry zásob prostredníctvom PDA skenera
 • realizáciu predaja on-line spracovaním objednávky cez PDA skener
Workflow

Modul Workflow umožňuje:

 • evidenciu požiadaviek na vykonanie prác
 • plánovanie a optimalizáciu výkonu prác
 • evidenciu vykonaných prác
 • mailing informácií o vykonaných prácach zákazníkom
 • štatistiky a fakturáciu vykonaných prác
 • evidenciu a tvorbu projektov
 • automatickú fakturáciu projektov
 • zoznam telefonátov, odkazov, požiadaviek, návštev...
Business intelligence

Modul Business intelligence umožňuje:

 • komplexnú analýzu predaja a nákupu
 • definovanie plánov predaja v závislosti od viacerých kritérií
 • vyhodnocovanie ziskovosti jednotlivých produktov
 • sledovanie predaja podľa regiónov, výkonnosti obchodníkov, plnenia nastavených plánov
 • medziročné porovnanie predaja podľa rôzne nastavených filtrov
 • výstupy systému majú podobu grafov, grafických máp a číselných zostáv
 • umožňuje aktívnu prácu s mapami (zadávanie filtrov podľa oblastí)
 • výstupy možno členiť podľa rôznych časových rád (dni, týždne, mesiace...)
Finstat sledovanie rizikovosti obchodných partnerov

Modul Finstat zabezpečuje:

 • automatickú funkciu sledovania rizikovosti obchodných partnerov bez nutnosti zásahu užívateľa
 • aktualizáciu údajov (adresa, IČ DPH, IČO....)
 • informáciu o platobnej schopnosti partnera (konkurz, likvidácia, reštrukturalizácia, dlh voči poisťovniam...)
 • zistenie finančnej kondície Vašich obchodných partnerov (obraty, zisky, návratnosť aktív...)

Finstat premium banner


Kto Je
LLARIK?
Google+

Kontakt

Pažitná 1017/37
926 01, Sereď, Slovakia
tel. : +421 31/32 12 000
llarik@llarik.sk


Zväčšiť mapu

© 2012-2024 LLARIK, s. r. o. Všetky práva vyhradené. Design by KREA.

Mapa stránok

Upraviť nastavenia cookies